Welcome to Fei Zhu's Homepage

Fei Zhu's photo 

Fei Zhu
Assistant Professor, Center for Applied Mathematics
Tianjin University

Contact

Building 6, Room 308, Tianjin University
92 Weijin Street, Tianjin, 300072, China
fei.zhu@tju.edu.cn
http://cam.tju.edu.cn/~fzhu/