Qing-Hu Hou

Qing-Hu Hou

Professor
Center for Applied Mathematics
Tianjin University
E-mail: qh_hou@tju.edu.cn
Address: Building No. 6-324, Tianjin University,
92 Weijin Road, Tianjin, China, 300072

Research Interest
symbolic computation, especially in combinatorial identities
q-series
data analysis