Welcome to Cong Liang's Homepage

Cong Liang photo 

Cong Liang
Lecturer / Assistant Professor
Center for Applied Mathematics
Tianjin University

Contact

Building 27, Room 105, Tianjin University
92 Weijin Street, Nankai District, Tianjin, China
cong.liang@tju.edu.cn
http://cam.tju.edu.cn/~cliang/